Geen persoonlijke data meer op de site

Vanwege de verscherpte wetgeving omtrent de privacy zijn we genoodzaakt om de boeken met de parentelen van de website te halen. Uiteraard respecteren we de privacy van 'n ieder en benadrukken dat de gegevens tot stand gekomen zijn door de vrijwillige medewerking van een ieder.
Wij betreuren dit besluit, maar wij hebben geen keus.

No more personal data on the site

Because of the tighter legislation on privacy, we are forced to remove the books with the genealogy from our website. Of course we respect the privacy of each and everyone and emphasize that the data has been established by the voluntary cooperation of everyone.
We regret this decision, but we have no choice